Πρόσκληση για συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις του έργου WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση WEOPEN_TEAM 10 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση για συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις του έργου WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Πρόσκληση για συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις του έργου

WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Το έργο WeOpenGov: Δικτύο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, στοχεύει στη δημιουργία ενός πανελλαδικού μόνιμου πλήρως λειτουργικού Δικτύου Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, προερχόμενων από την κοινωνία πολιτών, δημόσιους φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα, κατά τα πρότυπα των φόρουμ πολυμερούς συνεργασίας της Σύμπραξης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP).

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο WeOpenGov καλεί για τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις του στελέχη φορέων και οργανισμών της κοινωνίας πολιτών, του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα και του ακαδημαϊκού τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς που αντιστοιχούν στους στόχους αειφορικής ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, για τους οποίους περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στη σελίδα https://sdgs.un.org/goals και στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης, και ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης και πολυσυμμετοχικού σχεδιασμού στους τομείς αυτούς.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του έργου WeOpenGov θα υλοποιηθούν από διαδικτύου, σε 3 διαδοχικούς εκπαιδευτικούς κύκλους 3μηνης διάρκειας έκαστος στο διάστημα Δεκεμβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023, με τμήματα 30-35 εκπαιδευόμενων ανά κύκλο και 5ωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, με παρουσιάσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και πηγές περαιτέρω μελέτης, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο σχεδιασμός των δράσεων δεν προϋποθέτει προϋφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες για τους συμμετέχοντες πέραν της δυνατότητας χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου, συμμετοχής σε τηλεδιασκέψεις και μελέτης πηγών στην αγγλική γλώσσα. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν αντικείμενα ανοικτής διακυβέρνησης, δημόσιας συμμετοχής, πολυσυμμετοχικού σχεδιασμού, παραγωγής καινοτομίας και άλλα. Μετά το πέρας των εκπαιδευτικών δράσεων οι εκπαιδευθέντες θα κληθούν να ασκηθούν, ως μέλη του δικτύου WeOpenGov, στην εξ αποστάσεως συνεργασία και  συνδημιουργία προτάσεων για δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης. Οι προτάσεις αυτές θα προβληθούν δημοσίως από το έργο WeOpenGov, με δυνατότητα διεκδίκησης επάθλου.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις του έργου WeOpenGov οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν α) ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, β) μία συστατική επιστολή και γ) μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την οποία να τεκμαίρεται ο τομέας των στόχων αειφορικής ανάπτυξης στους οποίους δραστηριοποιούνται, το ενδιαφέρον και η διαθεσιμότητά τους να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας του έργου WeOpenGov (info@weopengov.gr), και οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν θα χρησιμοποιηθούν τηρώντας τις πρόνοιες προστασίας προσωπικών δεδομένων του έργου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας με το έργο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και για τη συμμετοχή, όσων ενδιαφερόμενων επιλεγούν, στις εκπαιδευτικές δράσεις.

Όλες οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα απαντηθούν θετικά ή αρνητικά.

Για τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα απαντηθούν θετικά θα προσφερθεί θέση συμμετοχής σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό κύκλο του έργου, από τους 3 διαδοχικούς εκπαιδευτικούς κύκλους που έχουν προγραμματιστεί, την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να αποδεχθούν.

Το έργο «WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών-Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς και εταίρους το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart).

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο WeOpenGov μπορείτε να βρείτε εδώ:

Website: http://weopengov.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/WeOpenGov

Παράρτημα : Ενδεικτικές περιγραφές τομέων δράσης που εμπίπτουν στους στόχους αειφορικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Ζητούμενο για το έργο WeOpenGov είναι η συγκρότηση των εκπαιδευτικών δράσεων και του δικτύου του έργου από στελέχη φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους επόμενους τομείς των στόχων αειφορικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών :

 1. Στελέχη φορέων και οργανισμών που συμμετέχουν σε προγράμματα τα οποία και συμβάλλουν στο στόχο για τη μείωση τουλάχιστον κατά το ήμισυ του ποσοστού ανδρών, γυναικών και παιδιών όλων των ηλικιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε όλες τις διαστάσεις της σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα.
 2. Στελέχη φορέων και οργανισμών που εργάζονται ώστε να τερματίσουν την πείνα στη χώρα. Δράσεις που στοχεύουν στην επισιτιστική ασφάλεια των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στην ενημέρωση για βελτιωμένη διατροφή και εκπαίδευση των καλλιεργητών ως προς τη βιώσιμη γεωργία.
 3. Στελέχη φορέων και οργανισμών που προωθούν πολιτικές στην αναβαθμισμένη εκπαίδευση και συμβουλευτική σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας.
 4. Στελέχη φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη. Οργανισμοί οι οποίοι και προωθούν την καλλιέργεια περαιτέρω δεξιοτήτων, με βάση τις πανανθρώπινες αξίες λαμβανοντας υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
 5. Στελέχη φορέων και οργανισμών που συμμετέχουν σε προγράμματα που προωθούν και διασφαλίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και υποστηρίζουν τη γυναικεία χειραφέτηση στο χώρο εργασίας, στη δημόσια ζωή, και στην κοινωνία.
 6. Στελέχη φορέων και οργανισμών που προωθούν πολιτικές και πρακτικές αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού αλλά και σε διαδικασίες και μεθόδους για την αποφυγή της ρύπανσης και για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
 7. Στελέχη φορέων και οργανισμών που συμμετέχουν σε προγράμματα που προωθούν τη φτηνή και καθαρή ενέργεια με στόχο η Ευρωπαϊκή ‘Ήπειρος να είναι η πρώτη με μηδενικές εκπομπές άνθρακα.
 8. Στελέχη φορέων και οργανισμών που δεσμεύονται στην παροχή αξιοπρεπούς εργασίας και ευημερίας συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πρόσληψης, παροχών, εκπαίδευσης, προαγωγής και αξιολόγησης απόδοσης.
 9. Στελέχη φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, της βελτίωσης των μεθόδων οικοδόμησης της βαριάς βιομηχανίας καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας αυτής.
 1. Στελέχη φορέων και οργανισμών που προωθούν την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων των ανθρώπων. Το έργο τους διασφαλίζει πως όλες οι κοινωνικές ομάδες δεν θα επηρεάζονται από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η ιθαγένεια, η σεξουαλική ταυτότητα, η φυλή, η εθνοτική καταγωγή, οι κινητικές αναπηρίες ή οι διαταραχές ψυχικής υγείας.   
 2. Στελέχη φορέων και οργανισμών που αναδεικνύουν την ανάγκη αναβάθμισης του τρόπου ζωής στις μεγαλουπόλεις. Με τα προγράμματα και τη δράση τους ενισχύουν τη βιωσιμότητα των και τον χαρακτήρα των διάφορων κοινοτήτων, αλλά και την αναβάθμιση τους σε ‘έξυπνες’ πόλεις.
 3. Στελέχη φορέων και οργανισμών που με το έργο τους προωθούν την αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων και ενισχύουν/αποδεικνύουν τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. 
 4. Στελέχη φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της με τη ρύθμιση των εκπομπών και την προώθηση των εξελίξεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 5. Στελέχη φορέων και οργανισμών που ενισχύουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη βιωσιμότητα της υποθαλάσσιας ζωής που συνορεύει με τις πόλεις αλλά και περιβάλλει τα νησιά. Προγράμματα και πρωτοβουλίες σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όπως οικοσυστήματα του βυθού, υδροβιότοπους και υδάτινες οδούς.
 6. Στελέχη φορέων και οργανισμών που στοχεύουν στην προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης και ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης της γης και ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας.
 7. Στελέχη φορέων και οργανισμών που υλοποιούν προγράμματα με στόχο την προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες για βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα.
 8. Στελέχη φορέων και οργανισμών που προωθούν την ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και αναζωογόνηση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Γράψτε ένα σχόλιο
Το email σας δεν θα δημοσιευτεί. Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.