ΔΙΚΤΥΟ WEOPEN_TEAM 6 Φεβρουαρίου 2020
WeOpenGov

Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών - Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Η δημιουργία ενός πανελλαδικού μόνιμου πλήρως λειτουργικού Δικτύου Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση από την Κοινωνία των Πολιτών (ΚτΠ),  Δημόσιους Φορείς, την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τον Ιδιωτικό Τομέα κατά τα πρότυπα των OGP multi stakeholder forums.

banner_11 (1)
Ποιες ανάγκες καλύπτει το WeOpenGov

Αντιμετωπίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός μόνιμου πολuσυμμετοχικού Δικτύου-Forum Κοινωνίας των Πολιτών, Ιδιωτικών και Ακαδημαϊκών Φορέων, καθώς και Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Καλύπτει επιπλέον ανάγκες, όπως:
Στόχοι του WeOpenGov
01

Η ενίσχυση της δυνατότητας διαρκούς συντονισμού, συνεργασίας και διάδρασης των οργανώσεων μελών του Δικτύου μεταξύ τους, με δημόσιους φορείς, ερευνητές και εταιρίες στη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών σε θέματα Ανοικτής Διακυβέρνησης

02

Η δημιουργία ενός αμοιβαίου αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, των ακαδημαϊκών φορέων και των φορέων χάραξης δημόσιας πολιτικής


03

Η ενεργή συμβολή των Μελών του WeOpenGov στον συν-σχεδιασμό τουλάχιστον πέντε εμβληματικών δράσεων με δημόσιους φορείς και ερευνητές, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα συνδημιουργίας όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τα πρότυπα της OGP. Οι συγκεκριμένες δράσεις θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων δράσεων, να συμπεριληφθούν στο 5ο Σχέδιο Δράσης 2023-2025.

Συμβολή του WeOpenGov στην Εθνική Προσπάθεια για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

01

Εκπαιδευμένα Στελέχη Δημόσιων Φορέων και Μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών

02

Απόκτηση γνώσεων και καλές πρακτικές σε θέματα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και κατάρτιση σε εργαλεία και τεχνικές

Δημιουργία κουλτούρας πολυσυμμετοχικότητας και δημιουργία παιδείας πάνω στις αξίες συνεργασίας στελεχών του Δημοσίου με μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών σε όλο τον κύκλο σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών

03

04

Δημιουργία διατομεακών συνεργασιών και ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και Οργανώσεων

 

05

Συν-σχεδιασμός με βάση την πολυσυμμετοχικότητα και σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα συν-δημιουργίας όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τα πρότυπα της OGP. Δράσεων που μπορούν να τροφοδοτήσουν την εθνική διαδικασία συν-δημιουργίας δεσμεύσεων για τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Δημιουργία ενός σταθερού σημείου επαφής με στελέχη του Δημοσίου, της Κοινωνίας των Πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας, στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί η Πολιτεία για ένα εύρος θεματικών σε επόμενα Σχέδια Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

06

07

Πιθανή αξιοποίηση από τη Δημόσια Διοίκηση του παραδοτέου του WeOpenGov:  ενός πλήρως λειτουργικού πολυσυμμετοχικού δικτύου που μπορεί να τροφοδοτήσει ένα εθνικό πολυσυμμετοχικό φόρουμ  στα πρότυπα των απαιτήσεων της συμμετοχής της Ελλάδας στη σύμπραξη για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

 

Προφίλ Ομάδας Έργου
Το Έργο WeOpenGov θα αναπτύξει ένα πλήρως λειτουργικό πολυσυμμετοχικό δίκτυο το οποίο:

Θα συν-σχεδιάσει δράσεις με βάση τις αρχές και πρακτικές της Ανοιχτής Διακυβέρνησης και κυρίως, θα δημιουργήσει στα Στελέχη όλων των Εμπλεκόμενων Μερών, κουλτούρα πολυσυμμετοχικότητας που είναι πολύτιμη για την αποτελεσματική υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και κάθε Σχεδίου Δράσης (π.χ. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς). Επιπλέον, φιλοδοξεί να συνεισφέρει πολυδιάστατα και αποτελεσματικά στην εθνική προσπάθεια για Ανοιχτή Διακυβέρνηση, Διαφάνεια και Ακεραιότητα.

Η δημιουργική ομάδα του WeOpenGov, σας καλεί να δηλώσετε σημμετοχή και να πάρετε μέρος στο πρόγραμμα.
Υποστηρικτές

Ο Άγγελος Κασκάνης είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας
Ελλάδας από τον Απρίλιο του 2022.
Είναι κάτοχος προπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα
Παρευξείνιων Σπουδών και μεταπτυχιακού Νομικής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης. Το ερευνητικό του πεδίο είναι οι Μελέτες Ασφάλειας και ο
αντίκτυπος της Διεθνούς Τρομοκρατίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον
Καύκασο. Έχει συμμετάσχει/συνδιοργανώσει προγράμματα σε περισσότερες από 20
χώρες που επικεντρώνονται στον Θρησκευτικό Εξτρεμισμό, τη Ριζοσπαστικοποίηση,
την Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και τις
Ελληνοτουρκικές Σχέσεις.
Προσφάτως έχει εργαστεί ως Γενικός Διευθυντής του Tactics Institute for Security &
Counter Terrorism με έδρα το Λονδίνο και ως Υπεύθυνος Προγράμματος του
γραφείου του οργανισμού στη Washington, Washington Institute for Defence and
Security.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Εκτελεστικός Διευθυντής στο Navarino Network ως
Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων, και ως Συντονιστής
Προγράμματος στη Save the Children. ¨Έχει επίσης συνεργαστεί με το MPSOTC
Κιλκίς, τη Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας του NATO, το Harvard T.H. Chan
School of Public Health και το Νορβηγικό Υπουργείο Εξωτερικών και Ειρήνης.
Τα βραβεία ακαδημαϊκής αριστείας περιλαμβάνουν υποτροφία από το Ελληνικό
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Μιλάει αγγλικά, ρωσικά, γερμανικά και τουρκικά.